GDPR

Zásady spracovania osobných údajov

Vážení zákazníci,

aby ste si mohli na našich weboch vytvárať produkty, potrebujeme Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame tak, aby sme dosiahli ich zákonnú ochranu a bezpečnosť.

Kto údaje spracováva?

Vaše osobné údaje spracováva naša firma Alica Dórová – ALDO, zapísaná v Živnostenskom registri č. 103-10956, so sídlom Ursínyho 1, 831 02 Bratislava, IČO: 34463500, aldo@aldodesign.sk, www.aldodesign.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Na aký účel Vaše osobné údaje spracovávame?

Predaj a obchodná činnosť – spracovávanie vykonávame za účelom uzatvorenia zmluvy a jej plnenia. Najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie hotového produktu, vydania dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy.

Fakturácia a účtovníctvo – vaše osobné údaje spracovávame v účtovníctve na základe zákona o účtovníctve.

Reklamácie – spracovanie vykonávame za účelom riešenia reklamácií, odstúpenia od zmluvy.

Preprava – spracovanie vykonávame za účelom dodania vyhotovenej zákazky na adresu objednávateľa prostredníctvom doručovateľských spoločností.

Marketing – spracovanie vykonávame za účelom vypracovania cenových ponúk, starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o nových produktoch, akciách.

Aké osobné údaje spracovávame?

Medzi osobné údaje, ktoré naša firma spracováva pre účely vybavenia objednávok zákazníka sú:

Osobné údaje:
meno, priezvisko a titul
adresa
e-mailové adresy
telefónne číslo

Firemné údaje:
obchodné meno
adresa
e-mailové adresy
telefónne číslo
IČO
DIČ
IČ DPH

Aké právne základy požívame?

 • zákonná povinnosť, napr. pre vystavovanie účtovných dokladov,
 • plnenie zmluvy, napr. pre dodanie tovarov a služieb,
 • oprávnený záujem ako informovať zákazníkov o svojich produktoch a službách, ich inováciách, poskytovať im technickú podporu,
 • súhlas pre zasielanie informácií, napr. pre potenciálnych záujemcov o produkty.

Ako nám môžete dať súhlas?

Ak je na spracovávanie vašich osobných údajov potrebný súhlas, môžete nám ho dať niektorým z nasledujúcich spôsobov:

 • cez online formulár, ak ho náš web poskytuje,
 • cez e-mail.

Ako môžete VÁŠ súhlas odvolať?

Súhlas so spracovávaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať.
Súhlas môžete odvolať niektorým z nasledujúcich spôsobov:

 • cez online formulár, ak ho náš web poskytuje,
 • kliknutím na odkaz „Odhlásiť“, ktorý sa nachádza v päte každého reklamného e-mailu,
 • zaslaním žiadosti o odvolanie Súhlasu na e-mail aldo@aldodesign.sk,
 • zaslaním žiadosti o odvolanie Súhlasu poštou na adresu uvedenú v bode 1.

Komu vaše údaje poskytujeme?

K vaším osobným údajom majú prístup aj doručovatelia objednávok, a to Slovenská pošta, Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., ReMax Courier Service, a City Courier. Osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín, tj. mimo priestor EU.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

 • účtovné doklady uchovávame po dobu 10 rokov,
 • zmluvy uchovávame po dobu trvania zmluvy. Po ukončení vašej zmluvy alebo záväzkov z nej vyplývajúcich alebo súvisiacich s ňou, máme vaše údaje uložené na obdobie, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch a ďalej podľa všeobecných premlčacích dôb,
 • dokumenty obchodného charakteru, ako sú napr. objednávky alebo cenové ponuky uchovávame po dobu 2 rokov,
 • dokumenty vzťahujúce sa k reklamáciám uchovávame po dobu 7 rokov,
 • dokumenty týkajúce sa marketingu uchovávame 5 rokov, alebo kým sa neskončí ich účel, prípadne kratšie, ak nás o to požiadate,
 • osobné údaje so súhlasom dotknutej osoby uchovávame po dobu 5 rokov, alebo kým dotknutá osoba neodvolá svoj súhlas.

Aké máte práva v súvislosti so spracovávaním osobných údajov?

Zákon na ochranu vašich osobných údajov ustanovil pre vás nasledujúce práva: právo na informácie, právo na prístup k osobným údajom, právo na vymazanie, právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo odmietnuť automatizované rozhodovanie vrátane profilovania, právo na prenosnosť údajov a právo namietať.

Ako spracovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Údaje sú spracovávané v rámci účelu, na ktorý boli získané a v súlade s platnými bezpečnostnými štandardmi. Pre spracovávanie nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania.

Ako zabezpečujeme ochranu Vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu Vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Pravidelne vzdelávame zamestnancov ako narábať so zverenými údajmi. Osobné údaje sú chránené obmedzením prístupu osôb, zabezpečením a monitorovaním priestorov, firewallom, prísnou doménovou politikou, heslom a antivírovým programom.

Koho kontaktovať?

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa osobných údajov, napíšte nám na aldo@aldodesign.sk.

Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom 25. 05. 2018.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracovávania osobných údajov v našej spoločnosti.